ខ្សែ​សង្វាក់​ផលិតកម្ម

ការចាក់ខ្សែភាពយន្ត extrusion ស្លាប់

Cast Film Extrusion Die

ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មភាពយន្ត

ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មភាពយន្ត

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គិសនី

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គិសនី

ឧបករណ៏បំពង់ PE

បំពង់ PE Coiler

បំពង់ PE Extrusion Die Head QC (2)

បំពង់ PE Extrusion Die Head QC

បំពង់ PE Extrusion Die Head QC

បំពង់ PE Extrusion Die Head QC

ក្បាលបំពង់ PVC

ក្បាលបំពង់ PVC

ការបញ្ចប់បំពង់ PVC

បំពង់ PVC Extrusion ស្លាប់

ឧបករណ៍ដកបំពង់ PVC

អង្គភាពដឹកជញ្ជូនបំពង់ PVC


ទុកសាររបស់អ្នក។