ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មខ្សែភាពយន្តដែលអាចដកដង្ហើមបាន។

ទុកសាររបស់អ្នក។