ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មខ្សែភាពយន្តបំបែកថ្មលីចូម

ទុកសាររបស់អ្នក។